بازسازى کامل سیستم تهویه اشپز خانه شماره ١
و ساخت و راه اندازى کامل اشپز خانه شماره ٢