پروژه مجتمع تجارى طوبى چیتگر سال ٩٣-٩۵
راه اندازى وتجهیزسیستم تهویه تمامى رستوران هاى مجتمع طوبى
راه اندازى وتجهیز سیستم تهویه پارکینگ طوبى
راه اندازى  سیستم تهویه مجموعه تالارهاى لبینا
راه اندازى وتجهیز سیستم تهویه فوت کورت طوبى راه اندازى وتجهیز سیستم تهویه هایپر مجتمع طوبى