نصب صحیح کانال به هواکش سانترفیوژ

نصب کانال به ورودی فن سانترفیوژ :

1

 

حداقل مقدار فاصله ۲٫۵ برابر قطر دریچه ورودی فن می باشد. ( مقدار ۳ برابر توصیه می شود )

 

مقدار شیب واگرایی حداکثر ۷ درجه می باشد. مساحت مقطع عرضی کانال نباید کوچک تر از ۹۲٫۵% مساحت دریچه ورودی فن می باشد.

 

مقدار شیب همگرایی حد اکثر ۱۵ درجه می باشد. مساحت مقطعی عرضی کانال نباید بزرگتر از ۱۱۲٫۵% مساحت دریچه ورودی فن باشد.

 

 

در صورت امکان جهت اتصال فن به سیستم کانال کشی، از یک کانال انعطاف پذیراستفاده نمایید.

 

نصب کانال به خروجی سانترفیوژ :

2

 

حداقل مقدار فاصله ۲٫۵ برابر قطر دریچه خروجی فن می باشد. ( مقدار ۳ برابر توصیه می شود.)

 

مقدار شیب واگرایی حداکثر ۷ درجه می باشد. مساحت مقطع عرضی کانال نباید کوچک تر از ۱۰۵% مساحت دریجه خروجی فن باشد.

 

مقدار شیب همگرایی حداکثر ۱۵ درجه می باشد. مساحت مقطع عرضی کانال نباید بزرگتر از ۹۵% مساحت دریچه خروجی فن باشد.

 

 

در صورت امکان جهت اتصال فن به سیستم کانال کشی ، از یک کانال انعطاف پذیر استفاده نماید.

3